ผู้รับหมาก่อสร้างฝีมือดี
การสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้ว  การก่อสร้างอาคาร  โรงงานหรือสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่นั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่า  เพราะนอกจากเรื่องของความสวยงามหรือการลงทุนที่จะต้องคุ้มค่าแล้วนั้น  เรื่องของความแข็งแรง  ปลอดภัย    ทนทานถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงมากยิ่งกว่าสิ่งใด    ดังนั้นในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นั้นจึงจำเป็นต้องอาศัย “ ผู้รับเหมาก่อสร้างฝีมือดี  ” ด้วยกันทั้งนั้น
คำจำกัดความของคำว่า “ ผู้รับเหมาก่อสร้างฝีมือดี ” ไม่ได้หมายความว่าผู้รับเหมาเหล่านั้นต้องเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่  ไม่ได้หมายความว่าต้องมีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเสมอไป   แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างฝีมือดีภายในที่นี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่จะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้รับเหมาก่อสร้างฝีมือดี
1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการก่อสร้าง  -  กล่าวคือมีความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงที่สามารถควบคุมงาน  ควบคุมและออกแบบสิ่งก่อสร้างให้ได้ทั้งมาตรฐานและความสวยงามได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นงาน
2. รู้จักประเภทและรูปแบบของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง –  นอกจากจะสามารถควบคุมการก่อสร้างได้แล้วนั้น  เรื่องของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นสวมงามและคงทนถาวรอยู่ไปได้เป็นระยะเวลานาน 
3. สามารถให้ความรู้และคำแนะนำให้กับผู้ว่าจ้างได้อย่างถูกต้อง  –  ในบางครั้งหรือหลายครั้งที่ผู้ว่าจ้างก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่ต้องการสร้างสรรค์อาคารหรือที่อยู่อาศัย  ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง  ดังนั้นเหล่าผู้รับเหมาฝีมือดีเหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือคำแนะนำที่ดีและที่ถูกต้องให้กับผู้ว่าจ้างรวมทั้งทีมงานได้ด้วย
4. มีความรับผิดชอบต่องาน ไม่ทิ้งงาน ไม่เบี้ยวงาน ไม่ทำงานแบบขอไปที –  นอกจากความเก่งในเนื้องานแล้วนั้น  เรื่องของความรับผิดชอบที่ดีก็ถือเป็นอีกสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  เพราะหากเป็นผู้มีฝีมือดีแต่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วนั้นก็เชื่อได้ว่าผลงานการก่อสร้างคงไม่สามารถออกมาดีได้อย่างแน่นอน
5. ซื่อสัตย์  ทำงานได้มาตรฐาน –  เป็นที่รู้กันว่ามีหลายครั้งหลายหนที่ผู้ว่าจ้างถูกผู้รับเหมาก่อสร้างคดโกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งการกระทำเหล่านี้นอกจากทำให้ผู้ว่าจ้างเสียผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับแล้วนั้น  ยังมีในเรื่องของความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญอักด้วย
6. มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถดัดแปลง หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 
ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าผู้รับเหมาก่อสร้างฝีมือดี  นอกจากจะมีฝีมือดี  มีความรู้ความสามารถที่ดีแล้วนั้น  ในเรื่องของความรับผิดชอบหรือสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดผลงานนั้นออกมาดีอีกด้วยเช่นกัน
 
ที่มา : Selectcon.com
 

Comment

Comment:

Tweet